Naše vize

Ekumenická platforma Společný domov je síť propojující jednotlivce, rodiny a společenství, kteří sdílí křesťanské hodnoty a zájem o péči o společný domov.

dozvědět se více

P. Jan
Regner SJ

katolický kněz, jezuita, duchovní doprovázející Akademická farnost Olomouc

Debaty a panelové diskuse na téma ochrany společného domova, drobné ekologické aktivity se studenty.

Dominik Obruča

spisovatel a publicista Praha

Snažím se být vnímavý ke světu kolem sebe a žít skromně.

Matúš Kočalka

student Praha & Bratislava

Žijeme vo svete, ktorý odráža vo svojej jednote i rozmanitosti krásu Božieho stvorenia. Špecifickú úlohu človeka vnímam práve v tom, že sme "súčasťou" tohto sveta. V Biblii je napísané, že sme správcami sveta, akýmisi spolu-obyvateľmi so špeciálnym postavením - no nič z toho čo na svete jestvuje nám nepatrí - všetko patrí Pánu Bohu, lebo On učinil svet dobrým. Keďže verím, že najhlbšie vyjadrenie ľudskej osoby je schopnosť nadväzovať vzťahy, vystupovať zo seba samého a zo svojej uzavretosti, a otvárať sa smerom k druhým, k Láske. A ku svetu. Tak práve v tejto viere sa učím ochraňovať, vnímať, vidieť a ďakovať, že môžem obývať náš spoločný domov.

Johana Miriam Vorlová

toho času studentka píšící poesii a prózu Praha

Stvoření vnímám jako velký dar Boží, ke kterému mám blízký vztah a cítím jako vnitřní potřebu se k němu chovat s úctou a láskou.

Kontaktujte nás

Adresa:

V Závětří 4, Praha 7

Telefon:

+420 245 501 520