Život se zvířaty

Birch, Charles. Život se zvířaty: společenství božích tvorů. Praha: Kalich, 2007

Lukas Vischer byl švýcarský reformovaný teolog, který se dlouhodobě zabýval otázkami odpovědnosti církve za stvoření. Spoluautor knihy, Charles Birch, byl australský biolog s hlubokým zájmem o náboženské otázky. V první části díla Život se zvířaty: společenství Božích tvorů předkládá Vischer čtenářům interpretaci některých biblických textů, které se týkají vztahu ke zvířatům a otevírají témata, jako je stvoření, pád či zvířecí oběti. Upozorňuje rovněž na laskavý postoj světců k mimolidským tvorům a potřebu přehodnocení našeho přístupu. Na první část knihy navazuje Birch úvahami, které se týkají otázek vědomí, inteligence či hodnoty zvířat. Mezi další témata, která reflektuje, patří produkce masa, zvířata zabíjená kvůli kožešině či experimenty na zvířatech. Oba autoři se v knize stavějí proti degradaci mimolidských tvorů a vyzývají k tomu, abychom vůči nim byli milosrdní a spravedliví.

Život se zvířaty